T:+40 267 351 677
F:+40 267 310 355
E:ccicov@ccicov.com

Cum faci planul de afaceri necesar în programul care finanțează fabricile de produse alimentare

11 Iulie 2017

Începând de astăzi, persoanele fizice autorizate și întreprinderile pot solicita sprijin financiar nerambursabil pentru înființarea, modernizarea și extinderea unor unități de producție alimentară, precum fabrici de lactate, fabrici de sucuri naturale, carmangerii și abatoare, unități de procesare a mierii de albine. Înregistrarea proiectelor se face doar în sistem electronic, prin intermediul platformei existente pe site-ul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), iar principalul document solicitat este planul de afaceri.

AFIR a anunțat lansarea în data de 10 iulie a primei sesiuni anuale de depunere a cererilor de finanţare pentru submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea / marketingul produselor agricole” și submăsura 4.2a „Investiții în procesarea / marketingul produselor din sectorul pomicol”.

Bugetul disponibil pentru cele două măsuri este de 112 de milioane de euro, fiind împărțit astfel:

 • 60% din aceste fonduri sunt alocate pentru înființarea unor noi unități de procesare a produselor agricole și pomicole;
 • 40% din buget au ca destinație dezvoltarea și modernizarea unităților existente.

Perioada în care acestă sesiune de depunere a proiectelor va fi deschisă este 10 iulie – 30 septembrie 2017 și poate fi încheiată înainte de termenul prevăzut în cazul în care valoarea cererilor de finanțare depuse depășesc de două ori valoarea bugetului disponibil.

În cadrul acestor programe de finanțare sunt eligibile planurile de afaceri care vizează înființarea sau modernizarea unor fabrici de procesare a produselor alimentare, câteva exemple fiind amintite mai jos:

 • centre de colectat lapte;
 • fabrici de lactate și brînzeturi;
 • abatoare și carmangerii;
 • fabrici de sucuri naturale;
 • fabrici de gemuri și compoturi din fructe;
 • fabrici de producție a legumelor murate;
 • fabrici de sosuri, paste obținute din legume;
 • fabrici de procesare a mierii de albine.

Condițiile de eligibilitate, precum și lista cheltuielilor eligibile și neeligibile pot fi citite aici.

Principalul document solicitat în cadrul acestor programe de finanțare este planul de afaceri (studiu de fezabilitate în cazul programelor care urmăresc inclusiv realizarea de construcții). Structura model a planului de afaceri poate fi descărcat de pe site-ul AFIR, acest cuprinzând de asemenea și instrucțiuni privind modalitatea de completare a acestui document.

Structura planului de afaceri

La începutul acestui an, mai exact în data de 27 februarie 2017, au fost schimbate codnițiile pentru elaborarea studiilor de fezabilitate și a documentațiilor tehnico-economice solicitate în cazul investițiilor finanțate din fonduri publice, fie ele naționale sau europene, modificându-se inclusiv structura devizului general și a devizelor pe obiect.

Astfel, începând cu această dată, a intrat în vigoare Hotărârea de Guvern nr. 907/2016, ce reglemenează etapele de elaborare și conţinutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor și proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice.

AFIR permite, în acest moment, completarea documentației tehnico – economice respectând fie prevederile Hotărârii de Guvern nr. 28 din 2008 (vechiul cadru legislativ), fie prevederile HG 907 / 2016 (actualul cadru legislativ).

În continuarea acestui articol se vor prezenta instrucțiunile de completare ale planului de afaceri (sau studiului de fezabilitate) respectând cadrul legislativ în vigoare în prezent.

Studiul de fezabilitate este structurat în următoarele capitole:

Informații generale privind obiectivul de investiții

În cadrul acestei secțiuni se oferă informații succinte cu privire la:

 • denumirea obiectivului de investiţii. După ce este stabilit, titlul proiectului trebuie să fie păstrat identic în cadrul tuturor documentelor care solicită această informație. Orice neconcordanță poate face neceasră transmiterea unor clarificări suplimentare sau chiar respingerea proiectului;
 • beneficiarul investiţiei. Informațiile privind beneficiarul investiției sunt preluate din Certificatul de înmatriculare al societății și urmăresc completarea acestei secțiuni cu denumirea firmei, codul unic de înregistrare, numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului, Adresa sediului social și a punctelor de lucru, codul CAEN al activității principale și al celei vizate de proiect.

De asemenea, o secțiunie importantă în cadrul acestui capitol este cea privitoare la elaboratorul studiului de fezabilitate. Pentru firma de consultanță sau de proiectare se vor completa următoarele informații:

 • denumirea societății;
 • date de identificare (codul unic de înregistrare, numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului, adresa sediului social, datele de contact precum numărul de telefon sau adresa de e-mail a reprezentantului societății);
 • cod CAEN al activității în baza căreia consultantul a întocmit documentația. În lipsa menționării acestei informații, consultanța poate fi declarată drept o cheltuială neeligibilă în cadrul proiectului, urmând a fi plătită integral de către beneficiar din surse proprii, fără posibilitatea de a recupera parțial valoarea facturilor achitate prin intermediul ajutorului financiar nerambursabil.

Situaţia existentă şi necesitatea realizării proiectului de investiţii

În cadrul acestei secțiuni se va fundamenta necesitatea şi oportunitatea realizării investiției, oferind destule informații pentru înțelegerea de către evaluator a tehnologiei utilizate, a potențialului de creștere al afacerii, a problemelor cu care se confruntă societatea sau sectorul de activitate și modalitatea propusă pentru rezolvarea acestora.

De asemenea, se va urmări descrierea și justificarea îndeplinirii fiecărui criteriu de selecţie pe care proiectul îl îndeplinește, conform prevederilor din Ghidul solicitantului.

În situaţia în care realizarea investiţiei este condiţionată de obţinerea de avize şi acorduri, se va realiza o corelare a datelor tehnice din acestea cu caracteristicile investiţiei.

Echipamentele, utilajele și instalațiile de lucru achiziționate vor trebui prezentate detaliat, insistând asupra rolului și importanțelei fiecăruia în asigurarea unui flux tehnologic complet și eficient:

 • denumirea echipamentelor;
 • caracteristici tehnice relevante;
 • valoarea estimată.

În cadrul descrierilor efectuate nu se vor menționa denumiri sau mărci comerciale, acest lucru putând conduce la respingerea proiectului, considerându-se ca un element de favorizare a anumitor producători sau comercianți în detrimentul altora.

După aprobarea proiectului și semnarea contractului de finanțare, societatea va fi obligată să respecte în cadrul procedurilor de achiziție publică pe care le va desfășura atât caracteristicile tehnice menționate în această secțiune, cât și valorile estimate.

Depășirea valorii estimate va fi acceptată doar dacă beneficiarul prezintă sursele de cofinanțare ale proiectului (Surse proprii sau credite bancare). Astfel, depășirea valorii proiectului aprobat spre finanțare va fi suportată integral din sursele proprii ale beneficiarului.

Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor

Se va prezenta, de asemenea, un scurt istoric al solicitantului, insistând asupra dotării societății:

 • resurse funciare (cu precizarea regimului proprietăţii);
 • construcţii;
 • utilaje şi echipamente;
 • animale,etc.

Se vor prezenta potențialii clienți și furnizori ai societății avuți în vedere pentru implementarea optimă a planurilor de afaceri. Informațiile prezentate în această secțiune vor trebui corelate cu datele oferite în cadrul prognozelor economice cu privire la cantități de produse comercializate, cantitățile de materii prime și materiale aprovizionate.

În cadrul proiectelor care propun realizarea unor lucrări de construcții și montaj se vor prezenta cel puțin două scenarii tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiții. Pe de altă parte, proiectele în cadrul cărora nu sunt prevăzute lucrări de construcții vor prezenta doar un singur scenariu tehnico-economic care să includă informații privind:

 • particularități ale amplasamentului;
 • căile de acces existente și propuse;
 • date climatice şi particularităţi de relief.

Costurile estimative ale investiţiei

Planul de afaceri trebuie să prezinte costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiţii, cu luarea în considerare a costurilor unor investiţii similare, ori a unor standarde de cost pentru investiţii similare.

Documentele necesare realizării acestei secțiuni a planului de afaceri sunt:

 • devizul general;
 • devizele pe obiect;
 • oferte de preţ

În estimarea costurilor investiţei prin întocmirea bugetului estimativ, se vor verifica în Baza de date cu preţuri de referință aplicabilă PNDR 2014-2020 şi se vor ataşa la cererea de finanţare paginile referitoare la bunurile incluse în proiect, identificate în baza de date.

Ofertele sunt documente obligatorii care trebuie avute în vedere la stabilirea rezonabilităţii preţurilor şi trebuie să aibă cel puţin următoarele caracteristici:

 • să fie datate, personalizate şi semnate;
 • să conţină detalierea unor specificaţii tehnice minimale;
 • să conţină preţul de achiziţie pentru bunuri/servicii.

Pentru lucrări, proiectantul va declara sursa de preţuri folosită, printr-o declaraţie semnată şi ştampilată care va fi ataşată la studiul de fezabilitate.

Graficul de realizare fizică și financiară a investiției

Planul de afaceri trebuie să cuprindă, în mod oligatoriu, un grafic de realizare fizic și financiar al investiției (diagrama Gantt a proiectului) care va cuprinde informații privind:

 • activitățile și subactivitățile preconizate;
 • valoarea cheltuielilor estimate;
 • momentul în care este estimată derularea unei investiții (data de început și dată de încheiere).

Ca un element de sustenabilitate, în cadrul planului de afaceri se prezintă, de asemenea, estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei, justificând necesitatea creării fiecărui loc de muncă suplimentar.

După crearea locurilor de muncă, ele vor trebui păstrate cel puțin pentru perioada de implementare și monitorizare a investiției.

Analiza financiară a proiectului

Planul de afaceri trebuie să conțină analiza financiară a proiectului, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară:

 • fluxul de numerar,
 • prognoza veniturilor,
 • prognoza cheltuielilor;
 • bilanțul prognozat;
 • contul de profit și pierdere prognozat;
 • indicatori economico-financiari (valoarea actualizată netă a investiției, durata de recuperare a investiției).

Se va evita preluarea din literatura de specialitate a teoriei de întocmire a analizei economico-financiare în favoarea unor explicaţii, calcule şi analize concrete, pe baza datelor obţinute ca urmare a prognozelor economice.

Planul financiar al proiectului

Planul financiar al proiectului presupune nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei financiare şi economice:

 • fonduri proprii;
 • credite bancare;
 • alocaţii de la bugetul de stat/bugetul local;
 • credite externe garantate sau contractate de stat;
 • fonduri externe nerambursabile;
 • alte surse legal constituite.

În completarea acestor capitole, proiectele care prevăd realizarea unor lucrări de construcții (fie înființarea unei unități, dar și proiectele ce urmăresc extinderea, modernizarea, recompartimentarea sau demolarea unor clădiri existente) trebuie să fie însoțite de piese desenate privind:

 • amplasarea în zonă a obiectivului de investiții;
 • de situație;
 • planuri de arhitectură;
 • planul de amplasare a utilajelor în cadrul fluxului tehnologic.

Planul de afaceri este o secțiune a cererii de finanțare, iar instrucțiunile privind completarea acestui document au fost prezentate aici.

Perioada în care sesiunea de depunere a proiectelor va fi deschisă este 10 iulie – 30 septembrie 2017 și poate fi încheiată înainte de termenul prevăzut în cazul în care valoarea cererilor de finanțare depuse depășesc de două ori valoarea bugetului disponibil.

Proiectele se depun doar în format electronic în cadrul platformei online disponibilă pe site-ul AFIR.

Fişiere ataşate: Structura plan de afaceri PNDR 4.2 fabrici produse alimentare (0,21 MB)

Sursa: AvocatNet.ro